Riktlinjer för integritetsskydd

Inledning

Inom Rix Omsorg är vi angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen. Här finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter.

Vi respekterar dina personuppgifter och din integritet. Inom vårt bolag samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi tycker att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med att skydda våra kunders och anställdas integritet. Vi skyddar dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd och begränsad behörighet.


Tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar bara personuppgifter för bestämda ändamål och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra den avsedda behandlingen.

Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter:

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som kund eller medarbetare, för att hantera och leverera tjänster i enlighet med ditt avtal.

Kontakt och support

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via telefon, e-post eller hemsida när du behöver hjälp från oss. Vi använder aldrig din e-postadress eller annan kontaktinformation i annat syfte än inom vår egen verksamhet.

Utveckling av tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra tjänster. Vi upprättar statistik för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, såsom bokföringslagen.

Myndigheter

Vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till statliga och kommunala myndigheter. Däremot kommer vi aldrig att vidarebefordra eller sälja din personliga information till externa organisationer för några andra syften.

Gallring

Rix Omsorg bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även efter att du avslutat din anställning eller din kontakt med oss, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.


Rätt till tillgång

Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig. Du kan när som helst kontakta oss för att få reda på vilka uppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta, men du som kund eller anställd har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktig data om dig kontaktar du oss för att få detta rättat.

Rätt till radering

Dina personuppgifter behandlas av oss under den tid du är kund eller anställd och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Närmare information om hur länge dina personuppgifter bevaras kan fås på begäran. Som kund har du rätt att få dina uppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
  • Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om uppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om uppgifter raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut uppgifter om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Dataskyddsombud

Samuel Forsman är dataskyddsombud på Rix Omsorg AB.